ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ,

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

 

 

 1. Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση , ΣΦΟΠΕΚ , Μεταμόσχευση), δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Υπ . Αποφ. 7/οικ./1144/21-12-90, έγγραφο ΙΚΑ Γ55/99/30-4-92, Αριθμ.ΔΥΓ3(α) / οικ. 4146 αρ.φύλλου 43 Β΄ 15/01/2013 ).

Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι δωρεάν εφόσον γίνεται σε Κρατικά Νοσοκομεία.

Εφόσον γίνεται σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές πληρώνουν την αμοιβή του ιατρού και συμμετοχή 30% στο νοσήλιο. (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ΕΟΠΥΥ)

 1. Τα έξοδα αιμοκάθαρσης καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής αιμοκαθαίρεται σε κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού.
 2. Τα έξοδα μετακίνησης για την αιμοκάθαρση, καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα δικαιολογητικά όλων των ασφαλιστικών φορέων κατατίθενται στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΠΥΥ ή ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΟΠΥΥ, www.eopyy.gov.gr (Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ αρ. πρωτ. : οικ.3522 – 17/01/2013, ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΟΞ7Μ-Ο84).

Το ποσό είναι μηνιαία αποζημίωση ανάλογα με το τόπο κατοικίας και την απόσταση από την Μ.Τ.Ν. (Εγκύκλιος αρ. πρωτ. : ΟΙΚ. 53244 – 28/12/2012, ΑΔΑ: Β4ΜΟΞ7Μ-4ΥΟ)

 1. Όλοι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, μεταμόσχευση, περιτοναϊκή κάθαρση) δικαιούνται διατροφικό επίδομα ύψους 392 ευρώ μηνιαίως το οποίο καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη του μήνα από τον ΟΠΕΚΑ. (ΦΕΚ 591/82 τεύχος Β΄)
 2. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι άποροι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, μεταμόσχευση, περιτοναϊκή κάθαρση) δικαιούνται επίσης προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.
 3. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι)  του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, το οποίο ανέρχεται στα 200 ευρώ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται από εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο.
 4. Οι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οδοιπορικά για την θερινή περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) για διακοπές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μέχρι 3 μήνες (Εγκύκλιος αρ.πρωτ. ΟΙΚ 28709 – 18/06/2012, ΑΔΑ:Β4ΛΘΟΞ7Μ-362).
 5. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας και άνω, έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προνομιακές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 (πλήρη σύνταξη).
 6. Οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.500 ευρώ για κάθε ανάπηρο τέκνο με π.α. 80%, δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ ,ΟΣΕ και στον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Ακόμα παρέχεται έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους ίδιους τους νεφροπαθείς καθώς και έκπτωση 50% στα αναπηρικά αυτοκίνητα.

 1. Όλοι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου δικαιούνται αγορά αδασμολόγητου αυτοκινήτου και έως 1600 κ.ε. απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Επίσης όσοι έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο έως 1.600 κ.ε. δικαιούνται την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
 2. Όλοι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, τράπεζες και λοιπούς φορείς τού Δημοσίου Φορέα με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1 ΦΕΚ 227/98).
 3. Όλοι οι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, δικαιούνται άδεια κυκλοφορίας εντός δακτυλίου, εφόσον η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ή το σπίτι τους βρίσκεται εντός δακτυλίου.
 4. Όλοι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από 01/01/2014 απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις καθώς και από την εισφορά αλληλεγγύης. (Νόμος 4172/2013, ΦΕΚ 167 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 23/07/2013).
 5. Όλοι οι νεφροπαθείς εισάγονται στα ΑΕΙ η ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις (Ν2640/98 ΦΕΚ206Α/3-9-98) και σε ποσοστό 5% ανά σχολή. Τέκνα νεφροπαθών που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση, δικαιούνται μεταγραφή σε ποσοστό 1% στα πανεπιστήμια της επιλογής τους (ν.3283, Τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 208, 1/11/2004).
 6. Όσοι νεφροπαθείς διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο δικαιούνται δελτίο στάθμευσης. (Προεδρικό Διάταγμα 241, αρ. φύλλου 290 – 30/11/2005).
 7. Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως. (Ν. 3731, ΦΕΚ 263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, αρθρο 30/παρ. 8) Καθώς και επιπλέον άδεια είκοσι δύο (22) ημερών (Ν. 3528, Αρ. φύλλου 26 9/2/2007).
 8. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε δήμου (ν.3463 αρ.φύλλου 114 τεύχος Α΄- 8/6/2006) .
 9. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από το ΕΝ.Φ.Ι.Α. για όσο αυτό ισχύει και υπό προϋποθέσεις (Ν.4021, ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄ 3/10/2011 / ΠΟΛ: 1244, 1-12-2011).
 10. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ υπό προϋποθέσεις (τηλ. πληροφοριών 2109298000).
 11. Όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) από 01/01/2019 και εξής, ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται, συνεπώς δεν υπάγονται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του νόμου 4172/2013. (ΑΔΑ: 61ΨΤ46ΜΠ3Ζ-ΨΞΙ)